Главен счетоводител
24
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-24,bridge-core-1.0.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-18.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
 

На вниманието на Главния счетоводител

Уважаеми господа,

Това е специализиран сайт за публикуване на Годишни финансови отчети в интернет съгласно изискванията на Закона за счетоводството – чл. 40 ал. 1 и ал. 2.

Публикуваните отчети се категоризират по име на фирмата. Всички отчети се публикуват във вида, в който са заверени с възможност за печат на принтер във формат А4.
И през тази година Министерството на финансите изразява твърда решимост да проследи точното и коректно прилагане на чл. 40, ал. 1 от Закона за счетоводството, според който предприятията трябва да публикуват годишните си финансови отчети във вида, в който те са заверени от регистрираните одитори, т.е. включително и доклада на одитора и приложенията по смисъла на СС 1.

Трябва да споменем и големите глоби, които предвижда Законът за счетоводството за не публикуване на годишните финансови отчети – до 2000 лв. Или имуществена санкция до 3000 лв.

Предприятията, които подлежат на независим финансов одит, са задължени да публикуват пълния си годишен финансов отчет (вкл. Счетоводен баланс, Отчет за приходи и разходи, Отчет за паричния поток, Справка за собствения капитал и Приложение).

От 2005 г. е в сила и изискването, когато публикацията е само в Интернет до нея да бъде осигурен безплатен достъп за период не по-малък от 3 години след публикуването.

Сайтът www.otcheti.com ще поддържа публикуваните ГФО за срок от 5 години.

Цени за публикуване

За основните форми – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричния поток, Отчет за собствения капитал, и доклада на одитора:

За публикуване в Интернет на страница www.otcheti.com:

30 лева – ако са представени на електронен носител
45 лева – ако са представени на хартиен носител
За всеки попълнен елемент от приложенията – по 5 лв. допълнително.

ЦЕНА ЗА ЕДНОВРЕМЕННО ПУБЛИКУВАНЕ НА САЙТА И В АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯ 65 ЛЕВА.

Сумите следва да бъдат превеждани по банкова сметка:

Банкова сметка BG79BPBI 7942 1088 457 101

Банков код: BPBIBGSF
ЮРОБАНК И Еф Джи България АД
РиМ Консулт ЕООД

При плащането ще получите фактура със съдържание “Публикуване на Годишен финансов отчет за 2013 г.”, както и договор за престой на информацията в интернет, съгласно писмо на Министерството на финансите № З-26-00-0006 от 17.05.2002 г.

Годишният отчет, в това число и докладът на одитора, можете да изпратите на: 
e-mail: radonov@gmail.com

В срок от 5 дни от датата на получаване на паричния превод годишният счетоводен отчет заедно с попълнените приложения ще бъде публикуван на Интернет адреса. Ако след публикацията забележите неточност, можете да се обадите на тел. 0888 402 225, за да бъдат нанесени необходимите корекции.

ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО (ИЗВАДКИ)

ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО 
(ИЗВАДКИ) 
в сила от 30.05.2008 г. 

Чл. 26. (1) Съставните части на годишния финансов отчет са: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложение. 
(2) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Съставните части на консолидирания финансов отчет са: консолидиран счетоводен баланс, консолидиран отчет за приходите и разходите, консолидиран отчет за паричните потоци, консолидиран отчет за собствения капитал и приложение. 
(3) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Формата, структурата и съдържанието на съставните части на финансовия отчет се определят съгласно приложимите счетоводни стандарти. 
(4) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, които изготвят и представят годишния си финансов отчет на базата на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, могат да изготвят съкратен годишен финансов отчет. Формата, структурата и съдържанието му се определят с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. 
(5) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Възприетите от предприятието форма, структура и съдържание на съставните части на финансовия отчет се запазват непроменени през различните отчетни периоди, с изключение на случаите, посочени в приложимите счетоводни стандарти. В случаите, когато е извършена промяна в приложението към финансовия отчет, задължително се оповестява и мотивира извършената промяна. 
(6) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Формата, структурата и съдържанието на годишните и междинните финансови отчети на бюджетните предприятия се определят от министъра на финансите. 
….. 

Чл. 40. (Доп. – ДВ, бр. 96 от 2004 г., изм., бр. 105 от 2006 г.) (1) В срок до 30 юни следващата година предприятията публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган, както следва: 
1. търговците по смисъла на Търговския закон – чрез заявяване и представяне за обявяването им в Търговския регистър; 
2. юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност – чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 
3. останалите предприятия – чрез икономическо издание или чрез Интернет. 
(2) По реда на ал. 1 предприятията по чл. 38 публикуват: 
1. финансовите си отчети – във вида, в който са заверени от регистриран одитор; 
2. годишните си доклади за дейността – във вида, на базата на който регистрираният одитор е изразил одиторското си мнение; 
3. одиторския доклад по отношение на отчетите и докладите по т. 1 и 2. 
(3) По реда на ал. 1 заедно с годишния финансов отчет акционерните дружества, командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност публикуват и информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година. 
(4) Годишният финансов отчет на предприятие, което изготвя консолидиран финансов отчет, се публикува едновременно с консолидирания финансов отчет на групата, заедно с годишните доклади за дейността към тях. 
(5) Когато отчетите и докладите на предприятията по ал. 1, т. 3 се публикуват в Интернет, до тях трябва да бъде осигурен свободен неплатен достъп за период не по-кратък от три години след датата на публикуването им. 
(6) Предприятията по ал. 1, т. 3 при поискване предоставят информация за мястото, където са публикувани техните отчети и доклади. 
(7) Извън случаите по ал. 1 и 2, когато предприятие публикува съкратен финансов отчет, задължително се оповестява, че отчетът е съкратен, като се посочва и мястото, където е публикуван финансовият отчет по реда на ал. 1. Когато финансовият отчет все още не е публикуван по реда на ал. 1, този факт също се оповестява. Когато е публикуван съкратен финансов отчет, одиторският доклад не може да придружава тази публикация, но задължително се оповестява изразеното одиторско мнение – неквалифицирано, квалифицирано или отрицателно, или отказът от изразяване на одиторско мнение, както и включените в одиторския доклад въпроси, на които е обърнато внимание, без да е квалифицирано одиторското мнение. 
(8) Алинеи 1 – 7 не се прилагат за бюджетните предприятия, както и когато в закон е предвидено друго. 
Чл. 41. Формата, съдържанието и периодичността на финансовите отчети за нуждите на управлението на предприятието се определят от неговия изпълнителен орган. 

…. 

§ 9а. (Нов – ДВ, бр. 50 от 2008 г.) (1) Търговците, които са пререгистрирани съгласно § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър в периода от 1 януари до 31 май на съответната година, заявяват и представят за обявяване в търговския регистър в срок до 30 юни на същата година актовете по чл. 40, ал. 1 – 3 за годините от 2007 г. до годината, предхождаща годината на пререгистрация включително, както следва: 
1. при пререгистрация през 2008 г. – актовете за 2007 г.; 
2. при пререгистрация през 2009 г. – актовете за 2007 и 2008 г.; 
3. при пререгистрация през 2010 г. – актовете за 2007, 2008 и 2009 г. 
(2) Търговците, които са пререгистрирани съгласно § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър в периода от 1 юни до 31 декември на съответната година, заявяват и представят за обявяване в търговския регистър в тримесечен срок от датата на пререгистрацията си актовете по чл. 40, ал. 1 – 3 за годините от 2007 г. до годината, предхождаща годината на пререгистрация включително, както следва: 
1. при пререгистрация през 2008 г. – актовете за 2007 г.; 
2. при пререгистрация през 2009 г. – актовете за 2007 и 2008 г.; 
3. при пререгистрация през 2010 г. – актовете за 2007, 2008 и 2009 г. 
(3) Търговците, които до 31 май на съответната година не са пререгистрирани съгласно § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър , публикуват до 30 юни на същата година актовете по чл. 40, ал. 1 – 3 за предходната година чрез икономическо издание или интернет независимо от задълженията им съгласно ал. 1 – 2. В този случай се прилага изискването на чл. 40, ал. 5 до момента на обявяването на актовете в търговския регистър. За търговците, които са пререгистрирани през юни на съответната година и през същия месец са заявили и представили за обявяване в търговския регистър актовете по чл. 40, ал. 1 – 3 за предходната година, не се прилагат изискванията на изречения първо и второ. 
(4) Алинея 3 не се прилага от търговци, чийто годишен финансов отчет за предходната година не подлежи на задължителен независим финансов одит. 
(5) Алинеи 1 – 4 се прилагат до изтичането на срока за пререгистрация съгласно § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър.